ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Deze voorwaarden bestaan uit 2 delen:

 1. Algemeen deel
 2. Aanvullende voorwaarden m.b.t. verhuur

 

 1. ALGEMEEN DEEL

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Hoze: Hoze B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, KvK nr 22052081;

Dienst(en): Alle door Hoze ten behoeve van Wederpartij verrichte werkzaamheden die niet onder de verkoop van producten vallen, zoals verhuur van producten, instructiewerkzaamheden,  cursussen etc.

Wederpartij: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Hoze een Overeenkomst sluit;

Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Hoze en de Wederpartij strekkende tot het leveren van Producten en Diensten, inclusief schriftelijke wijzigingen of aanvullingen, (stilzwijgende) verlengingen, alsmede alle feitelijke en rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;

Partijen: Hoze en de Wederpartij;

Product(en): alle roerende zaken die door Hoze verkocht of verhuurd worden aan Wederpartij;

Gehuurde: de Producten die de Wederpartij van Hoze huurt of in bruikleen heeft;

Werkzaamheden: alle door Hoze ten behoeve van Wederpartij uit te voeren handelingen en verrichtingen die nuttig of noodzakelijk zijn om de Producten of Diensten te leveren zoals beschreven in de Overeenkomst.

 

Artikel 2. Algemene bepalingen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Hoze en de Wederpartij.

2.2 Bedingen die van deze voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen Partijen. De overige bepalingen blijven onverkort van kracht en de afwijkingen gelden slechts voor het desbetreffende geval.

2.3 Door de Wederpartij van toepassing verklaarde algemene voorwaarden, ongeacht het moment waarop hiernaar wordt verwezen, zijn nimmer van toepassing tussen Partijen.

2.4 De Wederpartij met wie eenmaal met toepassing van de algemene voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op later gesloten Overeenkomsten tussen haar en Hoze.

2.5 Hoze behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te allen tijde eenzijdig aan te vullen en/of te wijzigen.

2.6 Als enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van de algemene voorwaarden of de onderliggende Overeenkomst.

 

Artikel 3. Aanbod en aanvaarding, totstandkoming Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen door Hoze zijn vrijblijvend, tenzij daarin een geldigheidsduur is overeengekomen.

3.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

3.3 Kennelijke vergissingen of fouten in een aanbieding binden Hoze niet.

3.4 Een aanvaarding door Wederpartij die, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van de aanbieding van Hoze, geldt steeds als een verwerping van de aanbieding en als een nieuwe aanbieding van Wederpartij. Een Overeenkomst komt slechts overeenkomstig dit nieuwe aanbod tot stand na schriftelijke aanvaarding daarvan door Hoze.

3.5 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat:

 • de Wederpartij een bestelling van Producten of Diensten heeft geplaatst via de website van Hoze middels het volledig en correct invullen en verzenden van het bestelformulier op de website en de Wederpartij hierop van Hoze een ontvangstbevestiging heeft ontvangen;
 • de aanbieding van de Diensten en/of Producten van Hoze schriftelijk is aanvaard door Wederpartij; dan wel;
 • Hoze de levering van de Diensten en/of Producten schriftelijk bevestigt nadat dit mondeling is overeengekomen tussen Partijen; dan wel;
 • de Wederpartij stilzwijgend Hoze toestaat een begin te maken met de uitvoering van de Overeenkomst en de daarin genoemde Werkzaamheden.

 

Artikel 4. Prijzen

4.1 Alle prijzen van Hoze zijn uitgedrukt in euro’s, exclusief BTW, verzend- of bezorgkosten, eventuele verwijderingsbijdrage en eventuele rembourskosten.

4.2 Hoze heeft het recht om na het sluiten van de Overeenkomst de overeengekomen prijzen te verhogen, indien factoren waarop de prijzen gebaseerd zijn wijzigen. Deze factoren zijn o.a. loon- en/of andere bedrijfskosten van Hoze, inkoopkosten, transportkosten, wettelijke heffingen of belastingen en dergelijke. De Wederpartij heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt. Partijen zijn in dat geval over en weer niet gehouden eventuele schade als gevolg van de ontbinding te vergoeden.

 

Artikel 5. Aflevering en risico-overgang

5.1 Hoewel de opgegeven levertermijnen zoveel mogelijk door Hoze in acht zullen worden genomen, zijn dit slechts benaderingen. De opgegeven leveringstermijn is nimmer te beschouwen als fatale termijn.

5.2 Wanneer een overeengekomen levertermijn wordt overschreden is de Wederpartij eerst gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden na schriftelijke ingebrekestelling waarin Hoze nog een redelijke termijn van ten minste 3 werkdagen voor levering wordt gegund. Hoze is in geen geval gehouden enige schade als gevolg van deze ontbinding te vergoeden.

5.3 Hoze is bevoegd in gedeelten te leveren, dan wel te wachten met levering tot de gehele bestelling gereed is.

5.4 Mocht bezorging door toedoen van de Wederpartij niet plaats kunnen vinden, bijvoorbeeld als gevolg van een fout adres of afwezigheid van de Wederpartij, dan zijn alle extra kosten voor rekening van de Wederpartij.

5.5 Producten worden geacht te zijn (af)geleverd en het risico hiervan gaat over op de Wederpartij op het moment van aflevering aan het door de Wederpartij opgegeven adres. De Wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat op de geplande (af)leverdag een daartoe bevoegd persoon aanwezig is voor de in ontvangstneming van Producten. Indien de Wederpartij Producten bij Hoze afhaalt gaat het risico over op het moment van inbezitstelling van deze Producten door Hoze aan de Wederpartij.

 

Artikel 6. Recht van reclame

6.1 De Wederpartij zal op het tijdstip van aflevering de Producten inspecteren op uiterlijk waarneembare gebreken en de aangeboden afleverbon voor goede ontvangst aftekenen. Daarbij zal de Wederpartij alle zichtbare gebreken en beschadigingen naar hoeveelheid en soort vermelden op het betreffende document. De Producten worden geacht in goede staat en conform de Overeenkomst te zijn afgeleverd,

indien en voor zover op voormelde documenten niet anders is vermeld.

6.2 Klachten van de Wederpartij die betrekking hebben op uiterlijk waarneembare gebreken aan Producten en die tijdens de in lid 1 genoemde inspectie zijn ontdekt, dienen door de Wederpartij binnen 24 uur na levering, schriftelijk aan Hoze gemeld te worden.

6.3 Gebreken die ten tijde van voornoemde inspectie niet ontdekt zijn en ook niet ontdekt hadden behoren te worden, moeten door de Wederpartij binnen 48 uur na ontdekking hiervan aan Hoze ter kennis worden gebracht, op dezelfde wijze als in lid 2 vermeld.

6.4 Ieder vorderingsrecht van de Wederpartij jegens Hoze, betrekking hebbend op schade als bedoeld in dit artikel, vervalt indien:

 1. de schade en/of de gebreken niet binnen de hiervoor in dit artikel gestelde termijnen en/of niet op de aangegeven wijze aan Hoze ter kennis zijn gebracht;
 2. de Wederpartij geen/onvoldoende medewerking aan Hoze verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
 3. de Wederpartij de Producten niet op de juiste wijze of onder ongeschikte omstandigheden heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden;
 4. de Wederpartij, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Hoze aan de Producten reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren;
 5. de Producten na ontdekking van de gebreken als bedoeld in dit artikel in gebruik worden genomen, of het gebruik van de Producten wordt voortgezet.

 

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden

7.1 Hoze is gerechtigd tot betaling door de Wederpartij van het volledige factuurbedrag vooruit, waarna uitvoering zal worden gegeven aan de Overeenkomst.

7.2 Betaling dient steeds onvoorwaardelijk en zonder opschorting, korting of verrekening, uit welken hoofde ook te geschieden.

7.3 Indien betaling vooruit niet is overeengekomen en/of niet is geschied, dient betaling van de facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden op de overeengekomen wijze. De voornoemde betalingstermijn is een fatale termijn.

7.4 Indien de Wederpartij ter zake van enige betaling in verzuim is, zijn alle vorderingen van Hoze op de Wederpartij onmiddellijk en geheel opeisbaar. Tevens is Hoze alsdan gerechtigd de Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. Hoze is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die de Wederpartij als gevolg hiervan lijdt.

7.5 Ingaande de datum van verzuim is de Wederpartij over de openstaande vorderingen de wettelijke (handels-)rente per maand of gedeelte van een maand en buitengerechtelijke kosten verschuldigd.

 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud Producten

8.1 Wanneer Hoze Producten aan de Wederpartij verkoopt, behoudt Hoze zich de eigendom van deze Producten voor totdat deze Producten zijn betaald, en alle overige vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW die Hoze op Wederpartij heeft of zal verkrijgen zijn voldaan.

8.2 De Wederpartij is vanwege het eigendomsvoorbehoud gehouden om de Producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Hoze te bewaren.

8.3 Zolang de eigendom van de Producten niet op Wederpartij is overgegaan, mag zij de Producten niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen. Het is Wederpartij ook niet toegestaan de Producten door te verkopen tenzij dit in het kader van de normale uitoefening van haar bedrijf gebruikelijk is.

8.4 Indien de Wederpartij tekortschiet in de nakoming van haar verbintenis of indien Hoze goede grond heeft te vrezen dat Wederpartij hierin tekort zal schieten is Hoze, onverminderd haar overige rechten, bevoegd onmiddellijke afgifte te vorderen van de onder eigendomsvoorbehoud vallende Producten. Hiertoe verklaart de Wederpartij dat zij op eerste verzoek Hoze de toegang zal verschaffen tot haar bedrijfsgebouwen en bedrijfsterreinen teneinde Hoze te laten verifiëren of de Producten nog aanwezig zijn in de voorraad van de Wederpartij teneinde deze mee te nemen.

8.5 Na afgifte van de Producten zal Wederpartij worden gecrediteerd voor de marktwaarde die de Producten op dat moment hebben, die in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten en de overige schade van Hoze.

8.6 Indien de bepalingen uit dit artikel, met name de afgifteplicht, niet of niet tijdig worden nageleefd door de Wederpartij, verbeurt de Wederpartij ten behoeve van Hoze zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, een direct opeisbare boete van € 3.000,- per overtreding en
€ 100,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.

8.7 De Wederpartij doet bij voorbaat afstand van eventuele retentierechten met betrekking tot de Producten en zal geen beslag doen leggen op de Producten.

 

Artikel 9. Garantie en Aansprakelijkheid

9.1 Indien op de door Hoze geleverde Producten door de fabrikant garantie is afgegeven, strekt de door Hoze verstrekte garantie niet verder dan de door de fabrikant verstrekte garantie.

9.2  Geen garantie wordt verstrekt en Hoze is nimmer aansprakelijk indien:

 • een serienummer van een Product niet overeenkomt met het door Hoze geregistreerde serienummer of wanneer dat is verwijderd, gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
 • er veranderingen in of aan het Product zijn aangebracht, waaronder reparaties die niet door cq. met toestemming van de fabrikant en/of van Hoze zijn verricht;
 • de originele factuur van het Product niet kan worden overgelegd, deze is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
 • de gebreken aan het Product het gevolg zijn van onjuist gebruik of een niet met de bestemming corresponderend gebruik;
 • beschadiging van het Product is ontstaan door opzet, onachtzaamheid of onvoldoende onderhoud.

9.3 Indien Hoze aansprakelijk is, beperkt zij haar aansprakelijkheid jegens de Wederpartij tot de vergoeding van de directe (zaak)schade jegens Wederpartij. Deze aansprakelijkheid voor directe schade is altijd beperkt tot de bedragen die door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Hoze voor het betreffende evenement wordt uitgekeerd, dan wel tot het bedrag van de factuurwaarde met betrekking tot het Product of de Dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

9.4 Onder directe schade wordt verstaan: de gemaakte redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, de gemaakte redelijke kosten om de prestatie van Hoze aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en de gemaakte redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade.

9.5 Hoze is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet uitsluitend: gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Hoze, uitgezonderd aansprakelijkheid veroorzaakt door opzet of roekeloosheid van Hoze.

9.6 Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald, is Hoze voor schade die het gevolg is van het gebruik van Producten die zij van derden heeft betrokken, niet verder aansprakelijk dan deze derden jegens Hoze.

9.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Wederpartij de schade onverwijld, doch uiterlijk 48 uur nadat de Wederpartij bekend is geworden met de schade of daarmee redelijkerwijs bekend had moeten worden, schriftelijk aan Hoze meldt.

 

Artikel 10. Overmacht, opschorting en ontbinding

10.1 Onder overmacht wordt hier verstaan: elke niet aan de schuld van Hoze te wijten omstandigheid die maakt dat het voor Hoze onmogelijk of praktisch te bezwaarlijk is om haar verbintenis of een gedeelte daarvan na te komen. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden onder meer verstaan: oorlogsgevaar, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, natuurgeweld, werkstaking, overheidsmaatregelen, extreme verkeerssituaties en stagnatie in de levering van Producten aan Hoze.

10.2 In geval van overmacht als bedoeld in lid 1, is Hoze bevoegd de nakoming van haar verbintenis of een gedeelte daarvan op te schorten en kan Wederpartij geen nakoming, schadevergoeding of ontbinding vorderen.

10.3 Als de periode van overmacht en als gevolg daarvan de opschorting zoals hiervoor bedoeld, langer duurt dan 4 weken, zijn Partijen bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder over en weer tot schadevergoeding gehouden te zijn, met dien verstande dat indien Hoze haar verbintenis voor of na het intreden van de overmacht gedeeltelijk is nagekomen, zij steeds recht heeft op een evenredig deel van de prijs.

10.4 Hoze heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien deze intreedt nadat zij haar verbintenis had moeten nakomen.

10.5 Onverminderd de overige rechten die haar op grond van de Overeenkomst en/of deze voorwaarden en/of de wet toekomen, is Hoze bevoegd haar verbintenis op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien:

 • de Wederpartij een of meer verplichtingen die voor haar voortvloeien uit de Overeenkomst niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
 • Hoze goede grond heeft om te vrezen dat de Wederpartij in de nakoming van een of meer verbintenissen zal tekortschieten;
 • de Wederpartij in staat van faillissement is verklaard, haar faillissement is aangevraagd, aan de Wederpartij al dan niet voorlopige surseance van betaling is verleend of een verzoek daartoe is gedaan, ten aanzien van de Wederpartij een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard of een verzoek daartoe is gedaan of op andere wijze het vrije beheer over haar vermogen verliest;
 • de onderneming van de Wederpartij wordt geliquideerd;
 • de Wederpartij haar bedrijfsvoering staakt dan wel de zeggenschap over haar bedrijf aan een ander overdraagt.

10.6 In geval van gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst door Hoze op basis van dit artikel, is zij niet gehouden tot enige schadevergoeding en zijn al haar vorderingen op Wederpartij onmiddellijk en geheel opeisbaar.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen

11.1 De rechtsverhouding tussen Partijen wordt beheerst door het Nederlandse recht.

11.2 Alle geschillen voorvloeiend uit de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de rechtbank van de woonplaats van Hoze, tenzij een andere rechter op grond van de wettelijke bepalingen bij uitsluiting bevoegd is of Hoze voor een andere wettelijk bevoegde rechter kiest.

 

 1. AANVULLENDE VOORWAARDEN M.B.T. VERHUUR

 

Artikel 12: Huurperiode

12.1 De huurtermijn vangt aan respectievelijk eindigt en het risico gaat over op de datum en het tijdstip zoals is overeengekomen en, meer specifiek:

 • indien is overeengekomen dat de Wederpartij het Gehuurde bij Hoze komt ophalen en terugbrengen: op het tijdstip waarop het Gehuurde door Hoze aan de Wederpartij ter beschikking wordt gesteld, respectievelijk weer in ontvangst wordt genomen;
 • indien is overeengekomen dat Hoze de aflevering het Gehuurde verzorgt: op het tijdstip waarop Hoze het Gehuurde op de overeengekomen locatie ter beschikking heeft gesteld, respectievelijk weer in ontvangst neemt.

12.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de overeengekomen einddatum indicatief. De huurtermijn eindigt feitelijk en het risico gaat over wanneer het Gehuurde weer aan Hoze feitelijk ter beschikking is gesteld.

12.3 Indien er sprake is van meerdere gehuurde zaken op dezelfde Overeenkomst, kan er ook per (aantal) artikelen worden ingeleverd. De hiermee gemoeide aan -en afvoerkosten per (extra) rit komen voor rekening van de Wederpartij. Voor de resterende zaken blijft de huur doorlopen totdat de huurtermijn wordt beëindigd op de in dit artikel omschreven wijze.

 

Artikel 13: Retournering en schade

13.1 De Wederpartij zal Hoze in de gelegenheid stellen om het Gehuurde op het moment van inleveren te inspecteren op eventuele schade in het bijzijn van de Wederpartij. Indien een geschil ontstaat over de vraag of het Gehuurde in goede staat of het juiste aantal door de Wederpartij is ingeleverd, rust op de Wederpartij uitdrukkelijk de bewijslast hieromtrent.

13.2 De Wederpartij dient het Gehuurde op de overeengekomen datum (en tijdstip) aan Hoze te retourneren, in dezelfde staat als waarin zij het Gehuurde heeft ontvangen bij aanvang van de huurtermijn. De Wederpartij dient het Gehuurde gereinigd en, op dezelfde wijze als zij deze ontvangen heeft, gesorteerd en verpakt in juiste kratten etc. te retourneren. Extra arbeidstijd door niet/onvoldoende sorteren of reinigen wordt aan de Wederpartij in rekening gebracht.

13.3 Indien schade aan het Gehuurde wordt geconstateerd, wordt de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In deze schademelding zal een termijn worden gesteld waarbinnen de beschadigde zaak voor de Wederpartij ter beschikking wordt gehouden, ten behoeve van een (contra-)expertise. Na verloop van deze termijn wordt tot reparatie of vervanging overgegaan en worden alle kosten aan de Wederpartij doorbelast. Over de reparatieperiode is de Wederpartij een bedrag gelijk aan de huur verschuldigd. Indien de Wederpartij geen gebruik maakt van de mogelijkheid tot (contra-)expertise, is de

schadevaststelling door Hoze bindend.

13.4 In geval van diefstal/vermissing van het Gehuurde is de Wederpartij verplicht dit binnen 24 uur na ontdekking aan Hoze te melden en van de diefstal aangifte te doen bij een politiebureau. Tevens is Wederpartij verplicht een (kopie van het) proces-verbaal van aangifte aan Hoze te

overleggen.

13.5 Hoewel de overeengekomen einddatum van de huurtermijn indicatief is, heeft de Wederpartij na het verstrijken van deze termijn een teruggaveplicht.

13.6 Indien het Gehuurde niet aan het einde van de overeengekomen huurtermijn aan Hoze wordt geretourneerd, wordt, na constatering hiervan door Hoze, aan de Wederpartij de

mogelijkheid geboden om het Gehuurde alsnog te retourneren, dan wel alsnog aangifte te doen van diefstal. De huurtermijn eindigt in dit geval zodra het Gehuurde alsnog geretourneerd wordt, of  aangifte is gedaan. Indien de Wederpartij het Gehuurde na het verstrijken van de gestelde termijn niet heeft geretourneerd/ geen aangifte heeft gedaan is zij in verzuim. Naast de huursom is de Wederpartij in dit geval tevens de marktwaarde van de niet-geretourneerde zaak/zaken aan Hoze verschuldigd.

 

Artikel 14: Prijzen

14.1 De door Hoze vermelde prijzen zijn dagprijzen en gebaseerd op huur/gebruik gedurende maximaal 1 kalenderdag.

14.2 Voor huurtermijnen van langer dan 5 kalenderdagen geldt een prijs op aanvraag.

 

Artikel 15: Verplichtingen van de Wederpartij

15.1 De Wederpartij dient bekend te zijn met de bij de Gehuurde behorende gebruikersinstructies en/of handleidingen en volgens deze te handelen. Tevens staat de Wederpartij ervoor in dat alle personen die het Gehuurde bedienen ter zake bekwaam zijn.

15.2 De Wederpartij is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal, zoals bijvoorbeeld het gebruiken van sloten, opbergen, buiten het zicht van derden plaatsen, vastketenen, enz., van het Gehuurde.

15.3 De Wederpartij is verplicht het klein dagelijks onderhoud (smeren, inspectie e.d.) aan het Gehuurde te verrichten

15.4 Het door de Wederpartij zelf verrichten van reparaties aan het Gehuurde is niet toegestaan.

15.5 Bedienend personeel werkt onder de verantwoordelijkheid van de Wederpartij. De Wederpartij vrijwaart Hoze van iedere aansprakelijkheid.

 

Artikel 16: Schade en verlies

16.1 Schade aan of diefstal van het Gehuurde, veroorzaakt binnen de periode waarin de Wederpartij voor het gehuurde verantwoordelijk is, dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan ervan, schriftelijk aan Hoze te worden gemeld.

16.2 In afwijking van het in artikel 13 en 14 gestelde geldt, voor zover het de ontvreemde

zaak/zaken betreft, in dit geval de datum waarop de zaak/zaken (vermoedelijk) zijn ontvreemd, zoals vermeld in het proces-verbaal, als einddatum van de huurperiode. Voor eventuele overige zaken op dezelfde overeenkomst blijft de huur doorlopen tot de huurtermijn wordt beëindigd

op één der in artikel 13 omschreven wijzen.

16.3 Indien de Wederpartij verzuimt aangifte te doen en/of een proces-verbaal van aangifte aan Hoze te overhandigen, geldt de diefstal als een verduistering.

16.4 Bij diefstal of (economische) total-loss van het gehuurde, verplicht de Wederpartij zich de schade aan Hoze te vergoeden tegen de marktwaarde. In geval herstel nog mogelijk is, verplicht de Wederpartij zich tot vergoeding van de reparatiekosten die hiermee gemoeid zijn. Hetzelfde geldt voor schade aan/ diefstal van onderdelen en/of toebehoren van het Gehuurde. Daarnaast blijft de Wederpartij aansprakelijk voor alle overige dientengevolge door Hoze geleden schade (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: expertisekosten, omzet- en/of winstderving, enz.).

 

Artikel 17: Reserveren en annuleren

17.1 Het is mogelijk om voor verhuur bestemde zaken bij Hoze te reserveren. Bij het sluiten van de Overeenkomst wordt het tijdstip en de periode waarop de reservering betrekking heeft en waartegen de zaken voor de Wederpartij beschikbaar dienen te zijn, in onderling overleg bepaald en in de Overeenkomst vastgelegd. Indien de Wederpartij de gereserveerde zaken niet op het overeengekomen tijdstip en voor de overeengekomen periode afneemt, is de Wederpartij desondanks gehouden de volledige huurprijs te voldoen.

17.2 Onverminderd het voorgaande, kan de Wederpartij de reservering vóór het tijdstip van de terbeschikkingstelling van de gehuurde zaak, schriftelijk annuleren. De Wederpartij zal alsdan echter de navolgende vergoeding verschuldigd zijn:

 • 50% van het netto orderbedrag, wanneer de annulering plaatsvindt tussen de 59ste en 30ste dag vóór het tijdstip waarop het Gehuurde aan de Wederpartij ter beschikking zou worden gesteld;
 • 80% van het netto orderbedrag bij annulering tussen de 29ste dag vóór het tijdstip waarop het Gehuurde aan de Wederpartij ter beschikking zou worden gesteld tot de dag waarop het Gehuurde aan de Wederpartij ter beschikking zou worden gesteld.

 

Artikel 18: Waarborgsom

18.1 Hoze heeft het recht voorafgaand aan de terbeschikkingstelling van het Gehuurde een waarborgsom van de Wederpartij te verlangen. De waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid met de opgegeven huurperiode en de waarde van het Gehuurde.

18.2 Indien de Wederpartij een waarborgsom niet tijdig voldoet, kan Hoze de Overeenkomst eenzijdig beëindigen, onverminderd het recht van Hoze op schadevergoeding.

18.3 De waarborgsom mag door de Wederpartij niet worden beschouwd als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom of als een afkoopsom van enig risico voor beschadiging, diefstal of verduistering van het Gehuurde. Bij het einde van de Overeenkomst heeft Hoze het recht om door de Wederpartij verschuldigde bedragen, te compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom wordt teruggeven indien vaststaat dat de Wederpartij aan al haar verplichtingen heeft voldaan.